Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Lipce położonym przy ul. Kościuszki 28. 77-420 Lipka.

 

Siedziba Ośrodka znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy w Lipce w pokojach nr 2, 2a, 3,4, 5 mieści Pomoc Społeczna natomiast na piętrze budynku – pokój nr 19 - Świadczenia rodzinne, Fundusz alimentacyjny, Dodatki mieszkaniowe, Dodatki energetyczne, Karta dużej rodziny

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce:

- doradzi jak wyjść z trudnej sytuacji życiowej;

- pomoże wypełnić wnioski do różnych instytucji;

- udzieli wielostronnej pomocy: finansowej, rzeczowej usługowej oraz doradczej.

 

W celu skutecznego wykonywania powyższych zadań współpracuje jednostkami samorządu terytorialnego (na poziomie gminnym i powiatowym), szkołami, przedszkolem, Urzędem Skarbowym, Sądem, Policją, z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami na terenie powiatu złotowskiego, jak i całego kraju.

 

Pracujemy w oparciu o ustawy:

- o pomocy społecznej,

- o finansach publicznych,

- o ochronie danych osobowych,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- o dostępie do informacji publicznej

- o świadczeniach rodzinnych,

- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- o systemie ubezpieczeń społecznych,

- o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- o dodatkach mieszkaniowych,

- Prawo energetyczne,

- o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

- Kodeksu pracy i innych przepisów z prawa pracy,

- o samorządzie gminnym,

- o pracownikach samorządowych,

- o karcie dużej rodziny.

- Prawo zamówień publicznych.

- oraz uchwał Rady Gminy Lipka.

 

Sensem naszej pracy jest efektywne pomaganie, przyczyniające się do usamodzielnienia osób i rodzin.