WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016 SĄ PRZYJMOWANE OD 1 SIERPNIA 2015r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  1. Obywatelom polskim.
  2. Cudzoziemcom:

a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

b) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w  53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769),

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności  z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia  o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.

- zawarła związek małżeński.

 

LISTA DOKUMENTÓW DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO.

- zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji;

- zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych kwotach w 2014r.;

- prawomocny wyrok zasądzający alimenty;

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2014r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny, osobno dla każdego członka rodziny , jeśli nastąpiła utrata dochodu);

- zaświadczenie z ZUS lub oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny);

- akt urodzenia dziecka;

- dowód osobisty;

- zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego;

- zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej (osoby pełnoletnie) lub wyższej;

- dokumenty potwierdzające utratę dochodu z roku bazowego (np.: świadectwo pracy);

- dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu (zaświadczenie od pracodawcy za drugi    przepracowany miesiąc);

- zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osoby bezrobotnej;

- zaświadczenie lub oświadczenie o stypendiach szkolnych pobranych w 2014r.;

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

- osoby prowadzące działalność gospodarczą dostarczają zaświadczenie o wpisie lub wypisie do ewidencji działalności gospodarczej;

- osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego wypełniają dodatkowe oświadczenie.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Działu Świadczeń może domagać się takiego dokumentu.