Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie działający przy GOPS w Lipce został powołany Uchwałą nr XXXVI/325/10 z dnia 29-10-2010r.

Przewodniczącym Zespołu jest Anna Pacholik

Obsługę administracyjna prowadzi: Katarzyna Małek - pracownik socjalny w GOPS Lipka.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą:

- przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

- policji

- oświaty

- ochrony zdrowia

- organizacji pozarządowych.

 

Do zadań zespołu należy:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

W ramach zespołu interdyscyplinarnego mogą być powołane tzw. grupy robocze do których zadań należy w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych  wystąpieniem przemocy;

- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.